FUE + FUT

Het belangrijkste resultaat van een geslaagde haartransplantatie is een natuurlijke haarlijn en een natuurlijk volle haardos. Zonder zichtbare sporen van een behandeling. De laatste jaren en decennia dragen technische vernieuwingen en verbeteringen in belangrijke mate bij tot een steeds natuurlijker eindresultaat. Dankzij deze technieken zijn kleinere grafts in grotere getalen op een veilige manier te winnen en te transplanteren. Bij haartransplantaties wordt onderscheid gemaakt tussen twee werkwijzen: de FUT- en de FUE-methode.

Een blik op beide technieken

Het belangrijkste verschil tussen deze technieken is de manier van het winnen van haarwortels. Bij de FUT, de zogenaamde strokentechniek, wordt een behaarde huidstrook van het achterhoofd gehaald voor het winnen van haarfollikel. Bij de doorontwikkeling, de FUE, worden de folliculaire eenheden apart gewonnen. De topstandaard van de zogenaamde FU-Technieken is het winnen van de kleinst mogelijke natuurlijke haargroepen, de folliculaire eenheden (Follicular Units of FU’s). Deze anatomisch bepaalde eenheden bestaan doorgaans uit 1-4 haren. Beide technieken, de FUT en de FUE gebruiken uitsluitend natuurlijke haarbundels of FU’s. De winningstechniek is een van de belangrijkste en meest beslissende criteria van een haartransplantatie: het gaat er niet om zoveel mogelijk grafts te winnen, belangrijker is de kwaliteit van de haarwortels voor het bereiken van een groot aangroeivolume. Als de FUE-winningstechniek wordt toegepast, is de grootte van de punchnaald beslissend, om het donorgebied zo min mogelijk te beschadigen. Of anders gezegd: hoe fijner de punchnaald, hoe minder huidverwondingen in het donorgebied. En hoe minder het winnen van de haren later zichtbaar zal zijn en vice versa. Daarom gebruikt dr. Feriduni geen punchnaalden groter dan maximaal 0,95 mm. De gekozen haarwortels moeten zorgvuldig geprepareerd worden. De eigenlijke transplantatie verloopt bij beide methoden volgens dezelfde techniek.

Het leerproces voor de uitvoering van een FUE volgens de laatste stand van de techniek is intensiever en langduriger dan dat van een strokenwin-techniek. Een FUE vereist behalve een grote dosis Fingerspitzengefühl ook jarenlange ervaring. Dat geldt vooral bij het nauwgezette gebruik van zo fijn mogelijke punchnaalden met de hoogste FU-kwaliteit en kennis van de diverse transplantatietechnieken. Er worden dus hoge eisen gesteld aan een FUE-haarchirurg.

Het donorgebied en littekenvorming

Beide haarwintechnieken - FUE en FUT - verschillen wat de littekenvorming in het donorgebied betreft. Terwijl bij het winnen van huidstroken (FUT) in het gunstigste geval een fijn, lineair litteken op het achterhoofd achterblijft, blijven er - als men heel goed kijkt - na een follikel-haarwinning door FUE doorgaans alleen piepkleine op puntjes lijkende littekens achter. Hoe het litteken in het donorgebied eruit komt te zien, is daarom voor patiënten die bijvoorbeeld een zeer kort kapsel prefereren een belangrijk criterium voor of tegen een bepaalde techniek. De littekenvorming is patiëntafhankelijk en deze hangt ook van de soort en het aantal eerdere en toekomstige behandelingen. Daarom is een gedetailleerd en zorgvuldig advies en een nauwgezette werkwijze beslist noodzakelijk. Speciale afdichttechnieken, zoals de trichophytic closure, minimaliseren de littekenvorming na het eruit halen van de huidstroken.

De overlevingskans van folliculaire grafts

De basis voor elke medische handeling is een zorgvuldige, consciëntieuze werkwijze. Dat geldt vooral voor het winnen van haarfollikel en de overlevingskansen ervan.

Gewonnen transplantaten zijn net zo gevoelig voor uitdroging als voor de doorlopende celstofwisseling, waaraan zij onderworpen zijn en die tot een soort zelfvergiftiging kan leiden. Dat is ook de reden dat de fysieke omgeving van en de omgang met de FU’s vanaf het moment dat deze eruit zijn gehaald tot het terugplaatsen ervan, zeer belangrijk is. FU’s worden tot hun transplantatie in een lichaamseigen fysiologische zoutoplossing bewaard. Ook tijdens het verwerken onder de microscoop worden de FU’s constant vochtig gehouden.

Over het algemeen zijn transplantaten die er door een FUE zijn uitgehaald duidelijk gevoeliger. De reden daarvoor is dat bij deze winningstechniek veel minder beschermd weefsel om de haarfollikel heen ligt. Dat resulteert in een iets lager aangroeipercentage. Bij beide manieren van haarwinning lopen gezonde haarfollikel kans op beschadiging en verminderde overlevingskans en kan er sprake zijn van een lager aangroeipercentage, als er niet optimaal wordt gewerkt. Daarom is de keuze van de juiste haarchirurg ook wat dat betreft een bepalende factor voor het succes van een haartransplantatie.

Het aantal transplantaten en de haardichtheid

Afhankelijk van het te behandelen gebied zijn gemiddeld 1.000 - 5.000 folliculaire eenheden nodig. Als de behandeling onder ideale omstandigheden plaatsvindt, kunnen beide technieken succesvol worden toegepast. Met zowel de FUE als de FUT kan een gewenste haardichtheid van 30-90 FU´s per cm² worden bereikt.

Het implanteren van de grafts

Grafts die optimaal gewonnen zijn, kunnen bij de eigenlijke transplantatie worden beschadigd. Dat leidt tot een lager aangroeipercentage, als de chirurg en zijn team niet over voldoende ervaring, vaardigheid en technische kennis beschikken. De behandelende arts moet uitermate esthetisch verantwoord kunnen werken. Hij dient dus het aantal grafts en de verdeling ervan volgens de regels van de esthetiek optimaal te kunnen benutten. Dat leidt tot een natuurlijk beeld wat de haardichtheid betreft. Dit gaat op voor het hele hoofd, maar vooral voor de vormgeving van de haarlijn. De juiste hoek en richting van de incisies zijn bepalend voor het uiterlijk van de patiënt.

De implantatiekanalen, waarin de gewonnen en geprepareerde grafts in het implantatiegebied worden geplaatst, zijn ook van groot belang bij de transplantatie. Ideaal zijn scalpels en ´blades´, die speciaal op maat gemaakt kunnen worden (de zogenaamde customized blades). Zo kan de behandelende haarchirurg de breedte, lengte, diepte en de hoek van de incisies afstemmen op de individuele groeirichting van het haar van de patiënt. Dat zorgt ook voor een snelle aansluiting van de grafts op bloedvaten en zenuwen. En dat heeft weer een positieve invloed op het aangroeipercentage en het natuurlijke beeld.

Het genezingsproces

De intensiteit van de pijn is afhankelijk van de pijngevoeligheid per patiënt. Alle behandelingen worden onder lokale verdoving uitgevoerd en zijn daarom in principe volledig pijnvrij. Een bijwerking van de lokale verdoving bij de FUT-techniek is het gevoel van spanning van de hoofdhuid. Dit gevoel is doorgaans gering en verdwijnt enkele dagen na de behandeling. De genezing verloopt bij de FUE sneller dan bij de FUT en is meestal pijnloos. Ook een tijdelijk, vaak maanden aanhoudende gevoelloosheid blijft uit.
De zwelling in het transplantatiegebied, respectievelijk op het voorhoofd en rond de ogen, hangt onder andere af van de dichtheid van de FU’s per vierkante centimeter en van de grootte van het behandelde gebied of van het aantal getransplanteerde haarwortels. De zwelling treedt bij beide methodes op en duurt ca. 6-8 dagen.

Samenvatting

Beide technieken, FUE en FUT, boeken goede resultaten, maar: er is geen beste of enig juiste methode. Elke methode heeft zijn voor- en nadelen. De beslissing over welke techniek in aanmerking komt, moet individueel en in samenspraak met de behandelende arts worden genomen. Daarvoor zijn talrijke redenen aan te voeren: een haarchirurg moet rekening houden met de toekomstige, natuurlijke haaruitval. Bovendien dient hij zowel de kwaliteit, de dichtheid van het bestaande haar en vooral de haarstructuur als het aantal te winnen grafts die nodig zijn voor de vervulling van de klantenwens, te kunnen bepalen. Daarnaast dient hij alternatieve behandelvormen, zoals een medicamenteuze therapie, toe te lichten en alle voor- en nadelen van elke techniek aan de patiënt uit te leggen. Pas na een uitvoerig vooronderzoek en een adviesgesprek kan de arts een aanbeveling voor een specifieke techniek geven.
Het winnen van haarfollikel is maar een van de vele aspecten, die komen kijken bij een succesvolle haartransplantatie met een natuurlijk resultaat. Als er aan andere belangrijke aspecten, zoals de incisies, weinig aandacht wordt geschonken, zal het resultaat waarschijnlijk slecht uitvallen en niet tot tevredenheid stemmen.

Daarom is het succes van een FUE en FUT vooral afhankelijk van de opleiding, ervaring, techniek, vaardigheden, het Fingerspitzengefühl en de expertise van de haarchirurg. Vooral de FUE-techniek stelt hoge eisen aan de behandelaar, maar voor beide technieken zijn verregaande kennis en ervaring noodzakelijk. Of anders gezegd: afgezien van de toegepaste techniek, dient de ingreep altijd door een ervaren specialist uitgevoerd te worden.

Een FUE is geschikt voor patiënten die een lineair litteken willen voorkomen of voor jongere patiënten bij wie maar een kleine ingreep nodig is. Bovendien is een FUE een goede optie voor de transplantatie van lichaamshaar en voor corrigerende c.q. de reconstructieve haarchirurgie.

Patiënten die beschikken over (zeer) weinig donormateriaal komen net zo goed in aanmerking voor een FUE als patiënten met aanleg voor extreme littekenvorming. Ook patiënten die een heel kort kapsel prefereren, komen voor een FUE in aanmerking. Dat geldt ook voor patiënten, die met behulp van Norwood V en VI ingedeeld zijn en die gaan voor een combinatie van FUE en FUT om zoveel mogelijk donorhaar bij elkaar te krijgen.

Beide technieken maken het winnen van gemiddeld hetzelfde aantal haarwortels mogelijk. Een belangrijk verschil is dat bij een FUT onder goede omstandigheden 4.000- 5.000 FU’s tijdens een ingreep kunnen worden gewonnen. Bij een FUE is dat aantal onder goede omstandigheden beperkt tot 3.000- 3.500 FU’s. Dat maakt een tweede behandeling bij de FUE-techniek normaalgesproken noodzakelijk om hetzelfde aantal FUS te verkrijgen. Een dergelijke tweede ingreep kan pas na ca. 6 maanden worden uitgevoerd.
De noodzakelijke dichtheid (30-90 FU´s per cm²) kan met beide technieken even succesvol behaald worden. De methode heeft dus geen noemenswaardige invloed op het eindresultaat. Een FUE is proefondervindelijk minder pijnlijk en het genezingsproces gaat sneller. Desondanks is FUE een ingreep, die niet per se succes garandeert.

Hair Loss / Shock Loss

Bij beide haarwintechnieken kan een voor de patiënt onaangename bijwerking optreden: 2-6 weken na de operatie valt het haar in het transplantatiegebied uit. Dit betreft het getransplanteerde haar, maar soms ook het bestaande resthaar. In de loop van de tweede of derde week na de transplantatie valt het getransplanteerde haar grotendeels uit. Dit betreft 98% van alle patiënten. Gelukkig is deze vorm van haaruitval heel normaal. Alleen het door de behandeling verzwakte haar valt namelijk uit, en niet de haarwortels. Deze vormen na 3-6 maanden nieuw haar. Het zichtbare bewijs van een geslaagde ingreep. Hetzelfde geldt voor het eventuele haar dat voor de ingreep in het transplantatiegebied groeit. Het geldt echter niet voor de haarfollikel die al zo verzwakt waren, dat ze geen nieuw haar meer kunnen produceren.

Dr. Feriduni
Your hair is 90% of your selfie